Klinisch Intensieve Behandeling

De Klinisch Intensieve Behandeling (KIB) biedt tijdelijke klinische overname wanneer een behandeling in een reguliere GGZ-kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Deze ontwrichting kan verschillende oorzaken hebben, zoals ernstige gedragsproblemen of agressie, zeer complexe problematiek met comorbiditeit of een problematische interactie tussen cliënt en behandelteam.

De KIB heeft specialistische expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te trachten te doorbreken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de cliënt en verwijzende instelling. Tijdens een KIB opname ligt de focus op het opheffen van de ontwrichting en het beantwoorden van de vragen die de verwijzende instantie heeft gesteld. Dit kunnen vragen betreffen omtrent advies wonen/werken en begeleidingsstijl, maar ook vragen omtrent diagnostiek of behandeladvies. Eveneens is het mogelijk om behandeling binnen Trajectum aan te bieden.  Dit dient binnen de vastgestelde KIB termijn te kunnen worden uitgevoerd.

Een KIB aanmelding wordt door het Cliënt Service Bureau bekeken en beoordeeld.  De KIB kan de cliënt opnemen voor een periode van in eerste instantie zes maanden, eventueel te verlengen tot maximaal twee jaar. De KIB brengt de ontwrichting in kaart, tracht de gestelde vragen zo compleet mogelijk te beantwoorden en maakt een overdraagbaar begeleidingsadvies. Daarna kan cliënt weer verder worden opgenomen in de verwijzende kliniek en wordt er indien nodig een passend vervolgadvies gegeven. Het is een vereiste dat de verwijzende instantie betrokken blijft en een terugkeergarantie afgeeft.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de KIB, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het  CSB  via telefoonnummer 088-9295002 of een mail sturen aan aanmelden@trajectum.info.