ANBI

De naam van de stichting is: Stichting Trajectum. De stichting is gevestigd te Zwolle. Het RSIN / fiscaal nummer van de stichting is 818176003.
De contactgegevens van de stichting kunt u elders op de website onder Contact vinden.

Bestuur en toezicht

De stichting kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
Het bestuur bestaat uit twee bestuursleden. De Raad van Toezicht benoemt de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit:

  • mw. M.H. Bolt, MBA (voorzitter)
  • dhr. E.J. van Maren (lid)

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. De Raad van Toezicht benoemt op grond van een openbare procedure de leden. De zittingsduur is vier jaar. De toezichthouders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn maximaal voor één periode van vier jaar herbenoembaar. De toezichthouders zijn:

  • mr. T.R. Hidma, voorzitter;
  • drs. P.L.M. Smulders, vice-voorzitter;
  • prof. dr. H. Swaab, lid;
  • prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt, lid;
  • drs. T. Corver, lid;
  • drs. K.M. Stiksma, lid;
  • dhr. W.G. Mulder, lid.

Zowel Raad van Bestuur als Raad van toezicht werken in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode 2010.

Beloning bestuurders

De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurders vast. De normering van de WNT-2 is leidend. Vergoeding van onkosten van bestuurders heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatiegeld en een onkostenvergoeding conform het advies van de NVTZ over de honorering van toezichthouders (2009).

 

Doelstelling en beleid

Vanaf het ontstaan biedt Trajectum professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep geen uitsluitingscriteria.

Trajectum blijft met haar missie kiezen voor productleiderschap, het zijn van een nichespeler: last resort, aanbieden van topzorg en het zijn van een centre of excellence voor de in de missie geformuleerde doelgroep. De kwaliteit van de zorg is hoog en past bij de positie van productleider.

Werkzaamheden

Trajectum biedt ketenzorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag al dan niet in een forensische setting. De doelgroep wordt afgekort ook wel SGLVB genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt). Die zorg bestaat uit intramurale behandeling en begeleiding, ambulante behandeling en begeleiding (poliklinisch, deeltijd en outreachend) en een daarop aansluitend aanbod van werk en activiteiten. Intramurale behandeling kan plaatsvinden in een gesloten, besloten of open omgeving. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en naar het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (zie onder financiële verantwoording).

Financiële verantwoording

Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een begroting vast waarmee inkomsten en uitgaven in beeld worden gebracht. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed.

Jaarlijks legt de Raad van Bestuur een financiële verantwoording af in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de Jaarrekening. De Raad van Toezicht keurt zowel het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording als de Jaarrekening goed. De jaarrekening is onderworpen aan een accountantscontrole en wordt voorzien van een accountantsverklaring. De jaardocumenten en de jaarrekeningen zijn terug te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl.

Download Jaarverslag Trajectum 2017 >