Stichting tot Steun

De vestigingsplaats van de stichting is Zwolle.
Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 815642659.

Stichting tot Steun aan stichting Trajectum
p/a de heer mr. W.P.M. van Berkel
Postadres: Postbus 40012
8004 DA Zwolle
Bezoekadres: Hanzeallee 2
8017 KZ Zwolle

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Deze worden (statutair) op voordracht van de Raad van Toezicht van stichting Trajectum benoemd. Het bestuurslidmaatschap is onverbrekelijk verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting Trajectum. De zittingsduur is drie jaar. De bestuurders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn maximaal voor twee periodes van drie jaar herbenoembaar. De bestuursleden zijn:

  • drs. P.L.M. Smulders, voorzitter
  • A.W.M. Corver, penningmeester
  • drs. K.M. Stiksma MA, secretaris

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld of onkostenvergoeding.

Doelstelling en beleid

De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp en steun aan stichting Trajectum. De stichting tracht dit te bereiken door:

a. met behulp van het bij de oprichtingsakte afgezonderd vermogen en van hetgeen zij in de toekomst door subsidies, bijdragen, schenking, legaat of erfstelling, uit huurinkomsten, inkomsten uit hoofde van verleende diensten of door het houden van inzamelingen en het maken van propaganda mocht verwerven, gelden, geldswaarden of andere activa ter beschikking van stichting Trajectum te stellen, hetzij bij wijze van schenking, hetzij in de vorm van lening of andere wederkerige overeenkomsten, al dan niet onder dekking van de daaruit voor de stiching Trajectum ontstane verplichtingen door persoonlijke of zakelijke zekerheid;
b. het in eigendom verwerven van onroerende zaken welke niet worden gefinancieerd met middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten resp. andere reguliere financieringsbronnen;
c. het sluiten van huurovereenkomsten met (de cliënten van ) stichting Trajectum en/of de (wettelijke) vertegenwoordigers van cliënten
d. alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur bevordelijk kunnen zijn voor het doel van de stichting. De terbeschikkingstelling van gelden geschiedt op grond van door het bestuur vastgestelde toewijzingscriteria.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn gekoppeld aan het doel van de stichting: het beheer van het vermogen en het doen van uitkeringen en subsidies aan stichting Trajectum. Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen in 2013 is het beheer van registergoederen tot een minimum beperkt (locatie Mariënoord). Een overzicht van verrichte werkzaamheden is opgenomen in het bestuurs- of jaarverslag dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening (zie link bij Financiële verantwoording). Voorgenomen werkzaamheden zijn opgenomen in het beleidsplan dat jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkelingen.

Financiële verantwoording

Jaarlijks maakt het bestuur een begroting waarmee inkomsten en uitgaven in beeld worden gebracht. Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen (2013) bestaan de inkomsten bijna volledig uit de opbrengsten van het vermogen. De uitgaven bestaan uit de doeluitkeringen die aan stichting Trajectum op grond van eerdere toezeggingen worden gedaan .

Jaarlijks legt het bestuur een financiële verantwoording af in de vorm van een kort jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening is onderworpen aan een accountantscontrole en wordt voorzien van een accountantsverklaring.