Reactie Raad van Bestuur Trajectum op berichtgeving in de Telegraaf

UPDATE - Reactie Raad van Bestuur op berichtgeving in de Telegraaf

08 oktober 2019 , PR & Communicatie

Maandag 7 oktober is een uitgebreid artikel verschenen op de website van de Telegraaf over de locatie Boschoord.

 

We zijn ontsteld over het beeld dat wordt geschetst dat doelbewust, vanuit financiële overwegingen, zou worden ingegrepen in de behandeling van cliënten en incidenten niet worden gemeld. Trajectum volgt de landelijke richtlijnen rond het melden van incidenten en het verlenen van verloven. In het geval van een tbs-maatregel betekent dit dat er altijd (externe) toetsing op het verlof plaats vindt voordat een cliënt onze kliniek verlaat. Incidenten nemen we uitermate serieus. Wij gebruiken evaluaties van incidenten om de veiligheid van cliënten, medewerkers en maatschappij te verbeteren.

 

Wij zullen dan ook direct het initiatief nemen om zowel de Inspectie Justitie & Veiligheid als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te vragen om op zeer korte termijn een diepgaand onderzoek in te stellen naar de voorbeelden die in het artikel worden genoemd.

 

Het is buitengewoon vervelend om als organisatie op deze manier in de belangstelling te staan. Alle mooie dingen, die er gebeuren zijn weg en lijken er niet toe te doen. De resultaten die cliënten behalen, de betrokkenheid van alle medewerkers, de kennis en expertise die er is, de samenwerkingsprojecten, het wetenschappelijk onderzoek.

 

Trajectum heeft roerige tijden doorgemaakt. Deels heeft dat te maken met haar complexe maatschappelijke taak en de ontwikkelingen in de samenleving en deels met factoren binnen Trajectum. Op alle fronten werken we bij Trajectum samen aan de ontwikkeling van cliënten, medewerkers en de organisatie als geheel. We maken stappen voorwaarts maar soms doen we ook weer een stapje terug. Maar wij kunnen ons absoluut niet vinden in de conclusie  “TBS-kliniek moffelt incidenten weg”.

 

Trajectum werkt aan een veilige terugkeer van cliënten in de samenleving

 

Elke cliënt op Hoeve Boschoord heeft een individueel behandelplan op basis van een risicotaxatie om een veilige terugkeer naar de maatschappij te realiseren. Dat gaat met vallen en opstaan. Het landelijk beleid is erop gericht de gemiddelde behandelduur te verkorten. Dit zegt niets over individuele behandeltrajecten.

 

Besluiten over verloven worden altijd voorgelegd aan de landelijke commissie, waarna het besluit namens de minister wordt genomen. Over de beëindiging en verlenging van de TBS beslist de rechter. Ook het Openbaar Ministerie heeft een rol en verantwoordelijkheid als het gaat om ernstige incidenten die tijdens de TBS plaatsvinden en bij aangifte-waardige incidenten.

 

De forensische zorg werkt aan versterking. Trajectum ook.

 

De forensische zorg heeft altijd warme belangstelling gekend van de media en politiek, zeker ook de laatste jaren. Het is een onderdeel van de samenleving waar een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke veiligheid voor heel Nederland. Wat we doen in alle klinieken en ambulante teams door heel Nederland en ook op Boschoord is mensen met risicovol gedrag behandelen en begeleiden om de risico’s voor de samenleving en henzelf duurzaam te verminderen. Werk waar je trots op mag zijn.

 

De sector staat onder hoge druk, zoals al in 2017 werd geconcludeerd in verschillende onderzoeksrapporten. Financiële tekorten, een krappe arbeidsmarkt en hoge administratieve lasten drukken op de sector. In 2018 hebben sector en overheid de handen ineen geslagen om te werken aan versterking van de sector. Daar werkt iedereen hard aan mee, ook bij Boschoord/ Trajectum doen we dat.

 

Trajectum werkt aan veiligheid

 

Het is van belang te realiseren dat Trajectum werkt voor een unieke en zeer complexe groep cliënten.  Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en soms met een strafrechtelijke status. De combinatie van een licht verstandelijke beperking en het onbegrepen, risicovol gedrag stelt onze professionals dagelijks voor uitdagingen. Incidenten waarbij agressie een rol speelt, komen dan ook in de setting van Trajectum frequent voor.

 

Trajectum heeft de veiligheid van cliënten, medewerkers en de omgeving dan ook hoog in het vaandel staan. Incidenten, in welke vorm en van welke zwaarte ook, zijn ongewenst en onplezierig. Tegelijkertijd weten we dat we bij Trajectum een doelgroep behandelen en begeleiden waarbij incidenten niet zijn uit te sluiten. Uit recente cijfers wordt duidelijk dat er zelfs landelijk sprake is van een toename van agressie in de gehandicaptenzorg.

 

Veiligheid maak je samen, maar is nooit absoluut. Je moet er altijd aan blijven werken. Dat doen we in de behandeltrajecten van cliënten, in de wijze waarop we cliënten begeleiden, in de samenwerking binnen teams, bij de inrichting van gebouwen. Het meemaken en hanteren van agressie is voor alle professionals een opgaaf, zoals voor alle professionals met een publieke taak. Medewerkers die extra support nodig hebben, kunnen daar op rekenen.

 

Om van incidenten te blijven leren stimuleren wij actief het melden van incidenten en volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen. Op basis van deze ontwikkelingen passen we onze werkwijze continue aan of nemen maatregelen. Daarnaast wordt in de scholing en training van medewerkers veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Dit alles om onze medewerkers een plezierige en vooral veilige werkomgeving te bieden en onze cliënten een veilig leefklimaat.

 

Trajectum werkt aan deskundige medewerkers

 

Net als veel organisaties in de zorg heeft Trajectum te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks zijn we in staat geweest dit jaar tientallen nieuwe medewerkers te verwelkomen. Tegelijkertijd verlaten ook medewerkers met kennis en ervaring de organisatie. Dit betekent dat onze aandacht er voortdurend op gericht moet zijn om nieuwe medewerkers toe te rusten voor het werken met onze doelgroep.

 

De grote arbeidsmobiliteit en schaarste aan professionals in de zorg zal de komende jaren blijven bestaan. Het is een groot maatschappelijk vraagstuk. Wij blijven ons inzetten om voldoende nieuwe en goed opgeleide medewerkers te vinden en samen een plezierige werkomgeving te vormen.

 

Tot slot

 

Tot slot wil ik mijn oprechte dank en waardering uitspreken voor mijn 1.700 collega’s die zich dagelijks inzetten om de best mogelijke zorg te bieden voor iedere cliënt. Elke dag opnieuw, 365 dagen per jaar. En dat is zeker niet altijd even gemakkelijk. Het is topsport! Ik zie dat, hoor dat en ervaar dat. De berichtgeving van vandaag maakt het niet makkelijker.

 

Raad van Bestuur Trajectum

 

Marjolein Bolt

Voorzitter Raad van Bestuur

Printer Friendly, PDF & Email