Kenniscentrum kwaliteit

Kenniscentrum Kwaliteit

Kwaliteit

De afdeling  kwaliteit ondersteunt bij de ontwikkeling en bewaking van de  kwaliteit  van de cliëntzorg rondom de thema’s bejegening, beveiliging en behandeling, waarbij oog is voor de context van Trajectum als geheel en rekening gehouden wordt met lokale verschillen. 

Trajectum werkt met het Trajectum kwaliteitskader dat opgebouwd is uit de kwaliteitseisen  van forensische zorg, gehandicaptenzorg en GGZ.  
De afdeling kwaliteit  richt zich op: 

  • Advies en ondersteuning 
  • Leren en reflecteren 
  • Beheer  

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Altijd verbeteren. Dit is de gedachte achter elk KMS. Het doel is om de zorg altijd te blijven verbeteren, om te voldoen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt op elk niveau van de organisatie.

Trajectum heeft een centraal verbeterregister. Hierin houden we bij wat er op dit moment verbeterd wordt in de organisatie. Er is een register voor de hele organisatie, maar er zijn ook registers voor de verschillende sectoren. 
Om de kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren gebruiken wij verschillende meetinstrumenten:

ROM (Routine Outcome Monitoring)
Hier vallen verschillende meetinstrumenten onder die we gebruiken om de ontwikkeling(en) van cliënten op een bepaald gebied te meten. We gebruiken de gegevens uit deze metingen om te kijken of de zorg die we leveren effect heeft. Ook kunnen de gegevens helpen bij het ontwikkelen van nieuwe zorgprogramma's.

Cliëntervaringen
Trajectum meet eens in de twee jaar hoe tevreden onze cliënten zijn. Dat doen we in de klinieken door het leefklimaatonderzoek af te nemen met cliënten. Met het instrument ‘Onze cliënten aan het woord’ van onderzoeksbureau Ipso Facto bevragen we cliënten die ambulante of poliklinische zorg ontvangen van Trajectum. Achteraf krijgen cliënten de resultaten te zien van de onderzoeken. In overleg met de cliëntenraden bepalen we op basis van die resultaten wat er beter kan aan de zorg.

Medewerkerstevredenheid
Door het afnemen van het werkklimaatonderzoek krijgen we inzicht in hoe het is om bij Trajectum te werken. We onderzoeken welke zaken positief zijn voor medewerkers en welke zaken verbeterd kunnen worden. Hiermee gaan we aan de slag via teamontwikkelingsplannen.

Audits
Met dit instrument onderzoeken we of processen verlopen zoals afgesproken, of dat er zaken beter kunnen. Dit meten we via gesprekken met medewerkers. We hebben de interne toetsing, waarbij collega’s elkaar spreken over van tevoren bepaalde onderwerpen. Er zijn ook externe audits, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel door een externe partij wordt getoetst tegen een specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 en de CCAF).

Kwaliteitskaders

Van Trajectum wordt verwacht dat we aan verschillende kwaliteitseisen voldoen vanuit de gehandicaptenzorg (VGN) en vanuit de forensische zorg (Justitie). We hebben namelijk een specifieke doelgroep met een complexe zorgvraag. Om overzicht te hebben in de geldende eisen en deze intern te monitoren hebben we het Trajectum kwaliteitskader ontwikkeld. Verantwoording naar externe partijen doen wij door ons jaarlijkse kwaliteitsrapport, maar ook door het jaar heen:

AfbeeldingDoelmatigheidsindicatoren
Trajectum wordt voor cliënten met een TBS maatregel getoetst op doelmatigheidsindicatoren. Dit zijn indicatoren opgesteld door de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie
Trajectum levert de door de branche opgestelde prestatie-indicatoren aan. De prestatie-indicatoren zijn opgesteld door de Gehandicaptensector, Justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Certificaten

ISO 9001:2015
Om naar de omgeving te laten zien dat Trajectum kwaliteit heel belangrijk vindt, toetsen we ons kwaliteitsmanagementsysteem met de ISO 9001:2015 norm. Dit certificaat hebben we in november 2019 behaald. In 2023 vindt een hercertificering plaats.

​​CCAF
De ACT teams in Zwolle en Deventer hebben het keurmerk (F)ACT ontvangen vanuit het CCAF. Deze organisatie toetst via gesprekken met de professionals en cliënten of er wordt gewerkt volgens het model. Dit model houdt in dat het ACT-team voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen).

Documenten

Professioneel statuut 
Trajectum heeft een professioneel statuut waarin staat wat de verhouding is tussen professionals onderling (medewerkers). Hiermee maken we duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals zijn. 

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsrapport
Vanuit het vernieuwde kwaliteitskader VGN.

Kwaliteitsrapport 2022

Rapporten Parels en Oesters 
Trajectum is lid van het expertisecentrum de Borg. In dit netwerk zitten een aantal organisaties (Borginstellingen) die zorg bieden aan de SGLVG doelgroep. Vanuit hier kijken collega's en cliënten wat onze kracht is (parel), en waar onze uitdaging ligt (oester).

Het jaarbeeld
In dit document blikken we terug op het voorgaande jaar.