Kenniscentrum kwaliteit

Kenniscentrum Kwaliteit

Kwaliteit

Vanuit de afdeling kwaliteit monitoren we de kwaliteit van zorg, signaleren we risico’s en ontwikkelen we (kwaliteits)beleid. Dat doen we op basis van drie verschillende pijlers:

  • Advies en ondersteuning: we bieden advies en ondersteuning aan de medewerkers in de organisatie als het gaat om kwaliteit van zorg.
  • Leren en ontwikkelen: we faciliteren het leren en ontwikkelen in de organisatie door aan te sluiten bij verschillende commissies en werkgroepen. We doen ook onderzoek naar de oorzaken van incidenten en analyseren werkprocessen in de organisatie.
  • Beheer: we beheren documenten en monitoren de uitvoering van verbeteracties op een systematische manier.  

Kwaliteitskader

Trajectum moet als organisatie voldoen aan drie zorginhoudelijke kwaliteitskaders. Het kwaliteitskader Forensische Zorg, het VGN Kwaliteitskompas en het GGZ Kwaliteitsstatuut. Deze kwaliteitskaders kennen enkele verschillen maar ook veel overlap. Trajectum heeft ze daarom samengevoegd tot het Trajectum kwaliteitskader. Op die manier houden we overzicht en kunnen we verantwoording afleggen. De toetsing of we voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader wordt geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Continu leren en verbeteren. Dit is de gedachte achter ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel is om de zorg altijd te blijven verbeteren, om te voldoen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt op elk niveau van de organisatie, volgens de Plan Do Check Act cyclus.

Afbeelding

Om de kwaliteit van zorg te monitoren en risico’s te signaleren gebruiken wij verschillende meetinstrumenten, die hieronder worden beschreven.

Cliëntervaringen
We meten eens in de twee jaar hoe cliënten onze zorg ervaren. Dat doen we in de klinieken door het leefklimaatonderzoek af te nemen bij cliënten. Met het instrument ‘Onze cliënten aan het woord’ van onderzoeksbureau Ipso Facto bevragen we cliënten die ambulante of poliklinische zorg ontvangen van Trajectum. Achteraf krijgen cliënten de resultaten te zien van de onderzoeken. Het management en de cliëntenraad leren hiervan en bekijken op basis van die resultaten wat er beter kan aan de zorg.

Audits
Met dit instrument onderzoeken we of processen verlopen zoals afgesproken, of dat er zaken beter kunnen. Dit meten we via gesprekken met medewerkers. We hebben de interne toetsing, waarbij collega’s elkaar spreken over van tevoren bepaalde onderwerpen. Er zijn ook externe audits, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel door een externe partij wordt getoetst tegen een specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 en de CCAF).

Incidenten
Wanneer er sprake is van een ongewenste en onbedoelde gebeurtenis, praten we over een incident. Binnen Trajectum melden we incidenten in een centraal systeem met als doel om er met elkaar van te leren. Het kan bijvoorbeeld gaan over agressie, medicatiefouten, contrabande, seksueel overschrijdend gedrag of suïcidaliteit. Door met elkaar hierover het gesprek aan te gaan, kijken we hoe we incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Zeer ernstige incidenten worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarna er een verdiepend onderzoek wordt opgestart.

Verbeterregister
Vanuit verschillende hoeken kunnen initiatieven worden gestart om de zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een projectevaluatie, een incidentonderzoek of een gesignaleerd risico in één van onze commissies of werkgroepen. Deze worden vastgelegd in een centraal verbeterregister. Hierdoor hebben we zicht op wat er binnen Trajectum wordt verbeterd en kunnen we de voortgang monitoren.

Borging beleid en procedures
Ons beleid en procedures leggen we vast in een documentbeheersysteem. Op deze manier zijn ze voor alle medewerkers toegankelijk en worden ze periodiek geëvalueerd.

Afbeelding


Verantwoording

Verantwoording over de kwaliteit van zorg doen wij gedurende het hele jaar door middel van het opstellen van kwaliteitsrapportages of het aanleveren van kwaliteitsindicatoren (cijfers). De Raad van Toezicht bevraagt ons over onder andere de kwaliteit van zorg. De Dienst Justitiële Inrichtingen ziet toe op de kwaliteit van zorg, specifiek voor cliënten met een Tbs-maatregel. Ook leggen we verantwoording af aan het Zorgkantoor en de IGJ.
Daarnaast schrijven we jaarlijks een kwaliteitsverslag welke wordt gepubliceerd op onze website. Op deze manier krijgen ook cliënten en hun naasten inzicht in de manier waarop wij werken aan kwaliteit.

Kwaliteitsnetwerken

Trajectum is, samen met de drie andere SGLVG-instellingen aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk De Borg. In dit verband ontwikkelen we kennis, voeren we toegepast wetenschappelijk onderzoek uit, delen we onze kennis en implementeren we innovaties. Meer informatie is te vinden op de website van De Borg.

Ook neemt Trajectum deel aan het kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Eind 2022 is de derde cyclus van het kwaliteitsnetwerk van start gegaan. De voortgang en verslagen van deze cyclus vind je hier.

Certificaten

ISO 9001:2015

Ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks op onderdelen getoetst aan de ISO 9001:2015 norm. Dat zorgt ervoor dat we scherp blijven op de manier waarop wij kwaliteit borgen binnen onze organisatie. Ook laat het de omgeving zien dat we kwaliteit belangrijk vinden. Het huidige certificaat is geldig tot 2026. In 2026 zullen we een traject voor hercertificering doorlopen.

CCAF

De ACT teams in Zwolle en Deventer hebben het keurmerk (F)ACT ontvangen vanuit het CCAF. Deze organisatie toetst via gesprekken met de professionals en cliënten of er wordt gewerkt volgens het model. Dit model houdt in dat het ACT-team voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen).
 

Documenten

Professioneel statuut 

Trajectum heeft een professioneel statuut waarin staat wat de verhouding is tussen professionals onderling (medewerkers). Hiermee maken we duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals zijn. 

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsrapport

Vanuit het vernieuwde kwaliteitskader VGN.

Kwaliteitsrapport 2022

Kwaliteistrapport 2023

Rapporten Kwaliteitsnetwerken

Door de deelname aan kwaliteitsnetwerken leren we van de zorg die in andere instellingen wordt geboden. Ook identificeren we onze eigen kracht (parel) en uitdaging (oester).

Landelijk rapport kwaliteitsnetwerk FPC/K