over trajectum

Stichting Trajectum

Historie

Stichting Trajectum is in oktober 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. De instellingen bewegen zich met hun aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie. De geboden hulp kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de bijzondere doelgroep en een integrale benadering van de hulpvragen.

ANBI

De naam van de stichting is: Stichting Trajectum. De stichting is gevestigd te Zwolle. Het RSIN / fiscaal nummer van de stichting is 818176003.

Bestuur en toezicht

De stichting kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden die worden benoemd door de Raad van Toezicht  Het bestuur bestaat uit:

 • Mevrouw M.H. Bolt MBA (voorzitter)
 • Mevrouw M. Kappeyne van de Coppello-Rakic (lid, psychiater)
 • De heer D.C. de Wit MSc (lid)

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht benoemt op grond van een openbare procedure de leden. De zittingsduur is vier jaar. De toezichthouders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn maximaal een keer voor een periode van vier jaar herbenoembaar.

De toezichthouders zijn: 

 • De heer drs. H.J. van der Hoek, voorzitter;
 • De heer drs. A.W.M. Corver RC, vice-voorzitter;
 • De heer prof. dr. J.I.M. Egger, lid;
 • Mevrouw prof. dr. G.L. Leusink, arts MBA, lid;
 • De heer drs. M. Muller, RE RA, lid;
 • Mevrouw drs. K.M.  Stiksma MA CBM, lid,

Zowel Raad van Bestuur als Raad van toezicht werken in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode 2017.

Beloning bestuurders
De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurders vast. De normering van de WNT is leidend. Vergoeding van onkosten van bestuurders heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatiegeld en een onkostenvergoeding conform het advies van de NVTZ over de honorering van toezichthouders (2009) en in overeenstemming met de WNT.

 

Doelstelling en beleid
Vanaf het ontstaan in 2005 biedt Trajectum professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep geen uitsluitingscriteria. Op Trajectum kan je rekenen als het écht moeilijk wordt!  

 

Werkzaamheden
Trajectum biedt ketenzorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag al dan niet in een forensische setting. De doelgroep wordt afgekort ook wel SGLVB genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt). Die zorg bestaat uit intramurale behandeling en begeleiding, ambulante behandeling en begeleiding (poliklinisch, deeltijd en outreachend) en een daarop aansluitend aanbod van werk en activiteiten. Intramurale behandeling kan plaatsvinden in een gesloten, besloten of open omgeving. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en naar het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording www.jaarverantwoordingzorg.nl

 

Financiële verantwoording
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een begroting vast waarmee inkomsten en uitgaven in beeld worden gebracht. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed. Jaarlijks legt de Raad van Bestuur een financiële verantwoording af in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de Jaarrekening. De Raad van Toezicht keurt zowel het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording als de Jaarrekening goed. De jaarrekening is onderworpen aan een accountantscontrole en wordt voorzien van een accountantsverklaring. De jaardocumenten en de jaarrekeningen zijn terug te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl

Stichting tot Steun

De naam van de stichting is: Stichting tot Steun aan stichting Trajectum. De vestigingsplaats van de stichting is Zwolle. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 815642659. De contactgegevens zijn:

Stichting tot Steun aan stichting Trajectum p/a de heer A. Keers, MSc
Postadres: Postbus 40012
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:
Hanzeallee 2
8017 KZ Zwolle
 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Deze worden (statutair) op voordracht van de Raad van Toezicht van stichting Trajectum benoemd. Het bestuurslidmaatschap is onverbrekelijk verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting Trajectum. De zittingsduur is drie jaar. De bestuurders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn maximaal voor twee periodes van drie jaar herbenoembaar. De bestuursleden zijn:

 • Mevrouw drs. K.M. Stiksma, MA CBM voorzitter
 • De heer drs. A.W.M. Corver, RC, penningmeester
 • De heer drs. M. Muller RE RA, secretaris

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld of onkostenvergoeding.

 

Doelstelling en beleid
De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp en steun aan stichting Trajectum. De stichting tracht dit te bereiken door:
a. met behulp van het bij de oprichtingsakte afgezonderd vermogen en van hetgeen zij in de toekomst door subsidies, bijdragen, schenking, legaat of erfstelling, uit huurinkomsten, inkomsten uit hoofde van verleende diensten of door het houden van inzamelingen en het maken van propaganda mocht verwerven, gelden, geldswaarden of andere activa ter beschikking van stichting Trajectum te stellen, hetzij bij wijze van schenking, hetzij in de vorm van lening of andere wederkerige overeenkomsten, al dan niet onder dekking van de daaruit voor de stichting Trajectum ontstane verplichtingen door persoonlijke of zakelijke zekerheid;
b. het in eigendom verwerven van onroerende zaken welke niet worden gefinancierd met middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten resp. andere reguliere financieringsbronnen;
c. het sluiten van huurovereenkomsten met (de cliënten van ) stichting Trajectum en/of de (wettelijke) vertegenwoordigers van cliënten
d. alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de stichting. De terbeschikkingstelling van gelden geschiedt op grond van door het bestuur vastgestelde toewijzingscriteria.

 

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn gekoppeld aan het doel van de stichting: het beheer van het vermogen en het doen van uitkeringen en subsidies aan stichting Trajectum. Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen is het beheer van registergoederen tot een minimum beperkt (locatie Mariënoord). Een overzicht van verrichte werkzaamheden is opgenomen in het bestuurs- of jaarverslag dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening (zie link bij Financiële verantwoording).

 

Financiële verantwoording
Jaarlijks maakt het bestuur een begroting waarmee inkomsten en uitgaven in beeld worden gebracht. Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen (2013) bestaan de inkomsten bijna volledig uit de opbrengsten van het vermogen. De uitgaven bestaan uit de doeluitkeringen die aan stichting Trajectum op grond van eerdere toezeggingen worden gedaan.

Jaarlijks legt het bestuur financiële verantwoording af in de vorm van een kort jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening is onderworpen aan een accountantscontrole en wordt voorzien van een accountantsverklaring. 

Sponsoren

Trajectum wordt ondersteund door enkele sponsoren. Zij willen graag hun steentje bijdragen aan onze specialistische zorg voor de cliënten. Onze sponsoren: Stinafo, Fonds de Gavere, Fonds Nuts Ohra, Fonds 1819, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Maatschappelijk Belang Lochem, Stichting Wieger Jansleen.

 

Printer Friendly, PDF & Email