over trajectum

Stichting Trajectum

Geschiedenis

Stichting Trajectum is in 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. We bieden gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie. We zijn heel betrokken bij onze bijzondere doelgroep. Ook bieden we een volledige aanpak van de hulpvraag. Dat houdt in dat we aandacht hebben voor alle zaken waar de cliënt mee worstelt. 

ANBI

De naam van de stichting is Stichting Trajectum. De stichting is te vinden in Zwolle. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 815205752.

BIG-registratie

Bij Trajectum hebben sommige medewerkers een BIG-registratie. Dat betekent dat ze een bepaald beroep mogen uitvoeren, zoals arts, verpleegkundige of behandelaar. Zonder de BIG-registratie mag je dit werk niet doen. Ook niet bij Trajectum. Voor sommige beroepen hoef je als medewerker geen BIG-registratie te hebben. Bij een BIG-registratie hoort een nummer. Dat is te vinden onderaan een e-mail of zorgplan.

Bestuur en toezicht

De stichting heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden die worden benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit:

 • De heer D.C. de Wit MSc (voorzitter)
 • Mevrouw S. Leijendekkers (lid)
 • Mevrouw I. van Balkom (lid)

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De raad van toezicht benoemt op grond van een openbare procedure de leden. Zij blijven vier jaar in de raad van toezicht. De toezichthouders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij mogen maximaal één keer, voor een periode van vier jaar, opnieuw benoemd worden en dus opnieuw bij de raad van toezicht horen.

De toezichthouders zijn: 

 • De heer drs. H.J. van der Hoek, voorzitter;
 • De heer drs. M. Muller, RE RA, vice-voorzitter;
 • De heer prof. dr. J.I.M. Egger, lid;
 • Mevrouw drs. K.M.  Stiksma MA CBM, lid;
 • Mevrouw mr. drs. F.M.J. Bruggeman, lid.

De raad van bestuur en de raad van toezicht werken volgens de Zorgbrede Governancecode 2017.

 

Beloning bestuurders

De raad van toezicht bepaalt wat de beloning van de bestuurders is. De raad kijkt daarbij naar de normering van de WNT. Als bestuurders onkosten vergoed willen krijgen, hebben ze goedkeuring van de raad van toezicht nodig. De toezichthouders ontvangen voor hun werk een vacatiegeld en een onkostenvergoeding, volgens het advies van de NVTZ over de honorering van toezichthouders (2009) en in overeenstemming met de WNT.

 

Doelstelling en beleid 
Vanaf het ontstaan in 2004 biedt Trajectum professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Sommige van de cliënten hebben een forensische achtergrond.

Met deze zorg wil Trajectum bereiken dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen. Dat betekent dat er voor elke zorgvraag een hulpverleningsvorm is. Wat de cliënt ook nodig heeft, we gaan hem helpen. Bij Trajectum, of bij een organisatie waar we mee samenwerken. 

Bij Stichting Trajectum kan iedere cliënt uit de doelgroep terecht. Op Trajectum kan je rekenen als het écht moeilijk wordt.

 

Werkzaamheden 
Trajectum biedt ketenzorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. Soms gebeurt dit in een forensische setting. De doelgroep wordt ook wel SGLVB genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt).

De zorg bestaat uit intramurale behandeling en begeleiding, ambulante behandeling en begeleiding (poliklinisch, deeltijd en outreachend) en een aanbod dat daarop aansluit van werk en activiteiten. Intramurale behandeling kan gebeuren in een gesloten, besloten of open omgeving. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl. Daar vind je ons uitgebreide Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

 

Financiële verantwoording 
Ieder jaar maakt de raad van bestuur een begroting waarmee ze de inkomsten en uitgaven van Stichting Trajectum in beeld brengen. De raad van toezicht keurt de begroting goed. Ieder jaar legt de raad van bestuur een financiële verantwoording af in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de Jaarrekening. De raad van toezicht keurt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de Jaarrekening goed. De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd en krijgt een accountantsverklaring. De jaardocumenten en de jaarrekeningen zijn te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl

Stichting tot Steun

De Stichting tot Steun ondersteunt Trajectum op financieel gebied. De naam van de stichting is Stichting tot Steun aan stichting Trajectum.

De stichting is te vinden in Zwolle. Het RSIN/fiscaal nummer is 815642659. De contactgegevens zijn:

Stichting tot Steun aan stichting Trajectum p/a de heer George Sugirtarajah
Postadres: Postbus 40012
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:
Hanzeallee 2
8017 KZ Zwolle

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Deze worden (statutair) op voordracht van de raad van toezicht van stichting Trajectum benoemd. De bestuursleden zijn ook lid van de raad van toezicht van stichting Trajectum. De zittingsduur is drie jaar. De bestuurders treden af volgens een vastgesteld rooster. Zij mogen maximaal voor twee periodes van drie jaar hernoemd worden, en dus opnieuw bij de raad van toezicht horen. De bestuursleden zijn:

 • Mevrouw drs. K.M. Stiksma, MA CBM voorzitter
 • De heer drs. M. Muller RE RA, penningmeester & secretaris (ad interim)
 • Vacature

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vakantiegeld of onkostenvergoeding.

 

Doelstelling en beleid 
Het doel van de stichting is om hulp en steun te geven aan stichting Trajectum. De stichting doet dit door:

a. met behulp van het bij de oprichtingsakte afgezonderd vermogen en van hetgeen zij in de toekomst door subsidies, bijdragen, schenking, legaat of erfstelling, uit huurinkomsten, inkomsten uit hoofde van verleende diensten of door het houden van inzamelingen en het maken van propaganda mocht verwerven, gelden, geldswaarden of andere activa ter beschikking van stichting Trajectum te stellen, hetzij bij wijze van schenking, hetzij in de vorm van lening of andere wederkerige overeenkomsten, al dan niet onder dekking van de daaruit voor de stichting Trajectum ontstane verplichtingen door persoonlijke of zakelijke zekerheid;
b. het in eigendom verwerven van onroerende zaken welke niet worden gefinancierd met middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten resp. andere reguliere financieringsbronnen;
c. het sluiten van huurovereenkomsten met (de cliënten van ) stichting Trajectum en/of de (wettelijke) vertegenwoordigers van cliënten
d. alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de stichting. De terbeschikkingstelling van gelden geschiedt op grond van door het bestuur vastgestelde toewijzingscriteria.

 

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn gekoppeld aan het doel van de stichting. De Stichting tot Steun beheert het vermogen van Trajectum. Ook geven ze uitkeringen en subsidies aan Trajectum. 

Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen is het beheer van registergoederen tot een minimum beperkt (locatie Mariënoord). Een overzicht van verrichte werkzaamheden is te vinden in het bestuurs- of jaarverslag, wat een onderdeel is van de jaarrekening (zie link bij Financiële verantwoording).

 

Financiële verantwoording
Ieder jaar maakt het bestuur een begroting waarmee ze inkomsten en uitgaven in beeld brengen. Met de verkoop van het grootste gedeelte van de registergoederen (2013) bestaan de inkomsten bijna volledig uit de opbrengsten van het vermogen. De uitgaven bestaan uit de doeluitkeringen die aan stichting Trajectum op grond van eerdere toezeggingen worden gedaan.

Jaarlijks legt het bestuur financiële verantwoording af in de vorm van een kort jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd en krijgt een accountantsverklaring. 

Sponsoren

Trajectum krijgt steun van verschillende sponsoren. De sponsoren willen graag hun steentje bijdragen aan onze specialistische zorg voor cliënten. Onze sponsoren zijn: Stinafo, Fonds de Gavere, Fonds Nuts Ohra, Fonds 1819, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Maatschappelijk Belang Lochem, Stichting Wieger Jansleen.

Printer Friendly, PDF & Email