hout

Privacy & disclaimer

Privacy

Trajectum vindt uw privacy belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan uw privacy te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Trajectum neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domein overstijgende  probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol..

In onderstaande privacyverklaring staat hoe Trajectum omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Disclaimer algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die Trajectum besteedt aan de samenstelling van haar website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

Trajectum kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Trajectum is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

 

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheert, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

 

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

Disclaimer behandelprogramma's

De online-behandelprogramma’s zijn uitsluitend bedoeld voor professionals in de VG, GGZ en forensische zorg. Trajectum besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit in de online behandelprogramma’s. Gebruikers dienen zich te realiseren, dat onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. Trajectum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in het aangeboden behandelprogramma of de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Trajectum geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën door of vanwege het gebruik van onze online-behandelprogramma’s. 

 

 

Copyright

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden en/of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trajectum. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Printer Friendly, PDF & Email