Manager Behandelzaken

Locatie
Boschoord
Type
Bepaalde tijd
Sluitingsdatum
14 maart 2020
Werkuren
Fulltime

Voor Trajectum komt Heeredwinger graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van

Manager Behandelzaken

een autoriteit in behandelen en organiseren die met 550 intrinsiek gemotiveerde collega’s een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van locatie Boschoord en de cliënten die op deze voorziening zijn aangewezen. Een prachtige managementpositie voor een behandelaar met visie, die slim kan organiseren, complexiteit weet te reduceren en denkt en handelt vanuit overzicht in een organisatie waarin aandacht, (forensische) scherpte en continuïteit de kritische succesfactoren zijn

 

Trajectum

Trajectum, met locaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel en 1700 medewerkers, is een veelkleurige zorgaanbieder met een specialistisch en passend zorg- en behandelaanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Veel van de cliënten, zeker op locatie Boschoord, hebben een forensische/TBS achtergrond. De organisatie heeft een rijke geschiedenis en een schat aan kennis van de doelgroepen. Daarmee is Trajectum een unieke aanbieder in het Nederlandse zorglandschap. Voor alle locaties geldt dat medewerkers sterk intrinsiek gemotiveerd zijn voor cliënten met deze problematiek.

De kern van de organisatie wordt gevormd door 3 sectoren: Klinisch Behandelen, Beschermd Behandelen en Ambulante Zorg. De 3 leden van de Raad van Bestuur worden direct ondersteund door een Bestuursdienst en een afdeling Concerncontrol. De Ondersteunende Diensten, het Kenniscentrum en HR werken direct voor de gehele organisatie. Locatie Boschoord maakt deel uit van de Sector Klinisch Behandelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.trajectum.nl.

 

Hoeve Boschoord

Hoeve Boschoord heeft een jaar achter de rug met veel publiciteit. Dat is voor cliënten, medewerkers en management geen gemakkelijke periode geweest. Die publiciteit heeft, zo bleek ons bij alle interviews, geen invloed gehad op de inzet, de flexibiliteit en de betrokkenheid van medewerkers. Zij spreken met veel warmte en overtuigingskracht over hun passie voor deze locatie en deze cliënten, in weerwil van soms moeilijk te beïnvloeden omstandigheden. Het toont de potentie en de veerkracht van deze behandelsetting.

Ruim 220 cliënten zijn aangewezen op Locatie Boschoord, onderdeel van de Sector Klinisch Behandelen. De cliënten hebben een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Een deel van hen heeft een forensische achtergrond/TBS. Dagelijks spannen 550 medewerkers zich in voor passende zorg en behandeling. De organisatie voorziet in 6 behandellijnen al naar gelang doelgroep of fase in de behandeling (Instroom, Individueel, Groepsgericht, SGG, Doven en Uitstroom). In iedere behandellijn functioneren teams (30 a 40 medewerkers) die de kern van de organisatie vormen. Een team bestaat uit groepsleiders, persoonlijk begeleiders, een regiebehandelaar, een psychiater en een medebehandelaar en een teammanager.

De (regie)behandelaar bepaalt de inhoudelijke behandeling en stemt deze af met de teammanager. Zij vormen een duaal team en zijn samen verantwoordelijk voor het leef- en werkklimaat van de afdeling. Zij stemmen af met het team en overige bij de behandeling betrokken disciplines. In de visie van Trajectum/Hoeve Boschoord staan de teams centraal in de organisatie en de kwaliteit van de zorg.

 

Opgaven

U vormt een duaal team met één van de managers bedrijfsvoering, samen bent u verantwoordelijk voor een aantal behandellijnen.

Met uw collega-manager behandelzaken en beide collega’s bedrijfsvoering vormt u het locatie managementteam van locatie Boschoord. In die hoedanigheid rapporteert u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en bent u verantwoordelijk voor visievorming, strategie, beleid en implementatie. De inzet van het locatie management wordt op de korte termijn gedomineerd door de uitvoering van Locatieplan 2020. Een samenstel van maatregelen die de zorg, behandeling en bedrijfsvoering raken gericht op de verdere ontwikkeling van de locatie als aantrekkelijke, veilige en professionele zorgpartner met een gezonde bedrijfsvoering. Om u een indruk te geven noemen wij een aantal belangrijke thema’s: verbetering leef- en werkklimaat, verbetering managementinformatie, een handzaam elektronisch cliëntendossier (plancare), bevordering van eigenaarschap van behandelaren, binden, boeien en ontwikkelen van zorgprofessionals, reductie verzuim, roostering, bedbezetting, in-, door- en uitstroom van cliënten en het verder inhoudelijk ontwikkelen van de verschillende behandellijnen. Het locatie managementteam heeft de ambitie om dit jaar de basis nog verder op orde te brengen.

Uw portefeuille omvat de verantwoordelijkheid voor een aantal behandellijnen. U stuurt direct een team aan van (overwegend jonge) gedreven regie- en mede behandelaren en vaktherapeuten (circa 25 fte). Met uw directe collega-manager behandelzaken en uw teamleden zorgt u voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de behandellijnen, de professionele toerusting van uw teamleden, de implementatie van onderzoek en de introductie van nieuwe methodieken, voldoende behandelcapaciteit op iedere behandellijn en een goed samenspel tussen behandelaren en teammanagers door een effectieve overlegstructuur gericht op teamontwikkeling en een goed werk- en leefklimaat.

U bent leidend als het gaat om de verdere inhoudelijke ontwikkeling van deze locatie en Trajectum als geheel. U bent een geziene en inspirerende gesprekspartner voor collega zorgaanbieders en financiers en weet daarin Trajectum overtuigend te positioneren. U bent in staat om de inhoud voor het voetlicht te brengen in publicaties en in de sociale media.

 

Kwalificaties

U bent opgeleid als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. U hebt ervaring in de zorg, bij voorkeur in de (forensische) GGZ of de gehandicaptenzorg. Managementervaring is een must. U staat bij uw medewerkers bekend als een behandelautoriteit en een uitmuntend organisator. U heeft een gerijpte en innovatieve visie op zorg, behandeling en organiseren die u inventief laat aansluiten op het beleid en de praktijk van Trajectum en locatie Boschoord in het bijzonder. U communiceert met behandelaren, teammanagers, met uw collega’s in het locatie management, met de Raad van Bestuur, de ondersteunende eenheden en de ketenpartners. Ook onder druk heeft u intense aandacht voor en betrokkenheid bij de medewerkers van de locatie. Aandacht is voor u de kern van geslaagde organisatieontwikkeling en daarmee de basis voor een (werk)klimaat waar cliënten zich kunnen ontwikkelen en waarin medewerkers graag meedoen en excelleren in de uitoefening van hun professie. U bent in staat om bij een ambitieuze agenda, impulsen en incidenten het hoofd koel te houden en feilloos en herkenbaar te prioriteren. U neemt op een vanzelfsprekende manier regie, waarbij u moeilijke besluiten niet uit de weg gaat. U boet daarbij niet in aan communicatie en betrouwbaarheid. U heeft met uw duale partner een scherp oog voor cijfers, noodzakelijke verzakelijking en efficiency. Slim organiseren is uw motto. De locatie hecht aan humor. U begrijpt de noodzaak om u voor langere tijd te verbinden aan deze locatie.

 

Procedure

Heeredwinger Advies ondersteunt Trajectum bij de werving en selectie van een nieuwe Manager Behandelzaken bij locatie Boschoord. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jacques Heldoorn via j.heldoorn@heeredwinger.nl of mobiel 0625024328. De sluitingsdatum voor deze positie is vrijdag 13 maart. U kunt volstaan met het toesturen van uw curriculum vitae, bij voorkeur zo spoedig mogelijk. Een motivatiebrief kan later worden toegevoegd.

Uw kennismaking met een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, managers bedrijfsvoering en behandelzaken, behandelaren en teammanagers van Hoeve Boschoord is voorzien in week 13, dat is de week van 23 tot 27 maart 2020. Daaraan voorafgaande vinden gesprekken plaats bij Heeredwinger Advies. De procedure voorziet in een rondleiding op de locatie. Het streven is om per 1 april een benoeming te realiseren. De bezoldiging voor deze prachtige positie is marktconform.


Printer Friendly, PDF & Email