Verslavingszorg

Verslavingsprogramma Ge-Zonder Leven!!

Product van Kenniscentrum Trajectum op 13 april 2023

Verslavingsprogramma Ge-Zonder Leven!!

Het behandelprogramma Ge-Zonder Leven!! voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en een verslaving, werd ontwikkeld door het Kenniscentrum van Trajectum. Het behandelprogramma is in een periode van 10 jaar binnen Trajectum ontwikkeld en uitgevoerd, met voortdurende bijstellingen op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en praktijkervaringen (binnen en buiten Trajectum).

Programma

Het programma is een samenhangend geheel van 7 modules. De onderdelen zijn uitgewerkt in een handleiding voor cliënten die aansluit bij het niveau van de doelgroep. Het programma wordt uitgevoerd door sociotherapeuten en gedeeltelijk door vaktherapeuten (dramatherapie en psychomotorische therapie). Naast de handleidingen voor cliënten zijn er handleidingen en protocollen voor medewerkers en een scholingsprogramma voor medewerkers.   

Doelgroep

Licht verstandelijk beperkte cliënten vanaf 16 jaar, met problematisch middelengebruik en (een risico op ) delictgedrag, bij wie veelal sprake is van (ernstige) comorbide persoonlijkheids - en/of psychiatrische problematiek.

Doel 

Ingezet wordt op terugdringen en bij voorkeur stoppen met middelengebruik en het aanleren van een gezondere levensstijl, zodat  cliënten op een verantwoorde en aanvaardbare manier kunnen functioneren in de maatschappij, met een minimale kans op recidive en/of een laag risico op probleemgedrag.

verslavingsprogramma

De modules

De modules en vaktherapieën zijn gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes, principes uit motiverende gespreksvaardigheden, dramatherapie en psycho- motorische therapie en zijn aangepast aan de kenmerken en leerstijlen van de doelgroep. Het behandelprogramma richt zich op het versterken van copingvaardigheden, sociale vaardigheden, zelfzorg en op het onderhouden van stabiliserende relaties. Bij voorkeur worden de trainingen in groepsverband gegeven, omdat cliënten elkaar goed begrijpen en elkaar kunnen steunen (peer education, ervaringsdeskundigheid). Een individueel aanbod behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.                          

Materiaal

Het materiaal bestaat uit diverse handboeken, o.a.:

  • Een programmahandleiding met daarin de onderbouwing en een beschrijving van het integrale programma, het modulaire aanbod en de werkwijze; 
  • Beschrijving van het onderliggende beleid (protocol); 
  • Richtlijn diagnostiek;
  • Richtlijn effectonderzoek;
  • Trainershandboeken voor het modulaire programma;
  • Werkboeken voor de cliënten;
  • Instructiefilm bij de vaardigheidstraining; 
  • Een uitgebreide interne opleidingshandleiding. 

Downloads

Het programma

Ge-Zonder Leven is beschikbaar voor andere instellingen die met deze doelgroep/problematiek werken. Ge-Zonder Leven wordt onder andere gebruikt bij GGZ Drenthe, de Forensische Zorgspecialisten en in Denemarken. Mail voor informatie naar kenniscentrum@trajectum.info.Disclaimer

Printer Friendly, PDF & Email